جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۵۸ کتاب علوم تجربی پایه نهم شیوع سرطان در منطقه ای زیاد شده است کارشناسان از سایت نکس لود دریافت کنید.

شیوع سرطان در منطقه ای زیاد شده است.کارشناسان علت آن را وجود نوعی ماده آلاینده در خاک زمین های کشاورزی و مراتع آن منطقه می دانند.چگونه این ماده که در خاک است، عامل سرطان در مردم آن منطقه شده است؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آب و مواد معدنی از خاک وارد گیاه می شود و از گیاه با واسطه یا بی واسطه وارد بدن ما می شود. بنابراین برخی مواد آلاینده و فلزات سنگین می تواند در ما ایجاد بیماری کند.

امیرعلی : این ماده سرطان زا توسط گیاه جذب شده و در هنگام فتوسنتر،در مواد آلی ساخته شده توسط گیاه و در پیکر گیاه ذخیره می شود و باخورده شدن این گیاه توسط مصرف کننده ها به طور مستقیم و یا به طور مستقیم این مواد سرطان زا به بدن مردم وارد شده و سبب افزایش سرطان می گردد..

نویسنده :‌
آب و مواد معدنی ما سالم از طریق خاک وارد گیاه می شوند و با عتوسنتز کردن میوه گیاه آلوده می شود…وبوسیله گیاهانی که ما میخوریم یا جانورانی که ما میخوریم که آنها از آن گیاه تغذیه کرده باشند وارد بدن ما می شود…و مواد آلاینده دار باعث بیماری ما می شوند..