جواب خودت را امتحان کن صفحه ۷۱ کتاب پیام های آسمان پایه نهم شیوه صحیح تیمم کردن را به صورت خلاصه توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) کف هر دو دست را با هم روی خاک پاک و یا هر چیز دیگری که تیمم بر آن صحیح است می زنیم.
2) دست ها را بر بالای پیشانی گذاشته و آن ها را تا ابروها و بالای بینی می کشیم.
3) کف دست چپ را بر پشت دست راست گذاشته و از مچ تا نوک انگشتان می کشیم.
4) کف دست راست را بر پشت دست چپ گذاشته و از مچ تا نوک انگشتان می کشیم.