جواب فکر کنید صفحه ۱۱۷ کتاب علوم تجربی پایه هشتم جانوران چگونه می توانند باعث هوازدگی فیزیکی شوند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : جانوران حفار باعث خرد شدن فیزیکی سنگ ها شده و مانند مورچه موش صحرایی و انسان نیز با جاده سازی و استحراج معادن باعث خرد شدن سنگ ها می شوند.

نویسنده : جانوران حفار مثل مورچه موریانه و موش صحرایی با حفر سوراخ باعث میشوند تا ذرات دست نخورده ی سنگ ها و کانی ها در.