جواب فکر کنید صفحه ۱۲۰ کتاب علوم تجربی هشتم با دقت به شکل های زیر نگاه کنید کدام یک از این سنگ ها را یخچال حمل کرده است چرا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سنگ ب بدون زاویه میباشد و در اثر جابجایی فرسایش یافته است. مقایسه ی میکروسکوپ معمولی با میکروسکپ نوری.