طرح اولیه نوشته خود را تنظیم کنید و به پرسش های زیر پاسخ دهید جواب فعالیت (۳) صفحه ۴۱ نگارش یازدهم پاسخ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت کتاب نگارش یازدهم

صورت متن فعالیت صفحه 41 نگارش یازدهم

طرح اولیه نوشته خود را تنظیم کنید و به پرسش های زیر پاسخ دهید.
الف) بدنه نوشته شما چند بند دارد؟
ب) در هر بند، می خواهید درباره چه بنویسید؟

جواب فعالیت (3) صفحه 41 نگارش یازدهم

الف) سه بند
ب) یک بند عاشورا، بند دیگر مقایسه سیاوش و حسین، یزید و ضحاک به همراه نتیجه گیری