جواب نوشتن صفحه ۱۳۳ و ۱۳۴ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم اگر از آن طرف بخوانید مترادف هویدا است در جدول از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ادیب.