جواب فعالیت تحقیق صفحه ۴۶ کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم درباره زمان شیوه و طرف مبارزه رئیس علی دلواری دوران معاصر ایران از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در دوره محمد علی شاه قاجار به همراه دیگر مشروطه خواهان به مبارزه با استبداد شاه برخاست و بوشهر را از حاکمیت شاه خارج کرد.