جواب پرسش صفحه ۶ کتاب کار و فناوری پایه هفتم اگر تنها دو ظرف 3 و 10 لیتری داشته باشید چگونه می توانید با این دو ظرف 8 لیتر آب از رودخانه بردارید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خب اول سه بار با ظرف 3 لیتری سطل 10 لیتری را پر میکنیم که میشود 9 لیتر بار چهارم ظرف 10 لیتری را که 9 لیتر در آن آب وجود دارد با ظرف سه لیتری مقداری در آن آب می ریزیم که تمام آن پر شود یعنی 10 لیتر تکمیل شود آن وقت در ظرف 3 لیتری 2 لیتر آب باقی می ماند. سپس ظرف 10 لیتری را خالی میکنیم و آب داخل ظرف 3 لیتری که 2 لیتر در آن آب باقی مانده است را داخل ظرف 10 لیتری میریزیم و 2 بار دیگر توسط ظرف سه لیتری داخل ظرف 10 لیتری آب میریزیم که در مجموع 8 لیتر آب داخل ظرف 10 لیتری خواهد بود.

ناشناس : باظرف سه لیتری سه بار سطل۱۰ لیتری رو پر میکنیم بعد دو سوم (اگر ظرف سه لیتری را به سه قسمت تقسیم کنیم هر یک سوم میشود یک لیتر پس دو سوم میشود دو لیتر)ظرف سه لیتری رو ب سطل۱۰لیتری اضافه میکنیم.