جواب پرسش صفحه ۳۸ کتاب آزمایشگاه علوم تجربی پایه دهم علت تشکیل نوار های رنگی چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمک مس دو کرومات ترکیب یونی است و محلول آن حاوی یون های مثبت و منفی که محلول را در کاغذ صافی قرار می‌دهیم یونسی آبی مایل به سبز است که به سمت خود به منفی میدان الکتریکی حرکت می‌کند و یا نه زرد است که به سمت قطب مثبت میدان الکتریکی حرکت می‌کند و باعث ایجاد نورهای رنگی میشود.