جواب فکر کنید صفحه ۵۸ کتاب علوم تجربی پایه هفتم عمق سطح ایستابی به چه عواملی بستگی دارد توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فکر کنید علوم هفتم

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : عمق سطح ایستابی به ارتفاع زمین از سطح دریا فاصله از دریا میزان نفوذپذیری خاک میزان بارندگی و میزان برداشت آب بستگی دارد.در کشور ایران در مناطقی که نزدیک به دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان وجود دارد این عمق کمتر خواهد بود و در مناطق دور از دریا مانند مناطق یا ناحیه های مرکزی ایران این بیشتر خواهد بود و با حفر چاه یا قنات به بیش از ۱۵۰ متر نخواهیم رسید.

محمد مهدی : عمق سطح ایستابی به چه عواملی بستگی دارد : 1- میزان بارندگی .2-نوع آب و هوا. 3-دور و نزدیکی به ساحل .4-میران نفوذ پذیری خاک .5-میزان بهره برداری از آب های زیر زمینی.

محدثه عبدلی : ارتفاع زمین از سطح دریا : عمق در نقاط مرتفع بیشتر و در دره ها کمتر است.

مهلا : ۱_میزان بارندگی
۲_میزان نفوذپذیری خاک
۳_نوع آب و هوا
۴_تغذیه مصنوعی آب زیرزمینی
۵_میزان بهره برداری آب زیرزمینی
۶_دوری و نزدیکی به ساحل.