جواب تدبر صفحه ۱۰۰ کتاب دین و زندگی پایه دهم عمل به عهد و پیمان خود با خدا چه ثمراتی دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) بهره مندی از پاداش بزرگ در قیامت.
2) خداوند نیز به پیمان خود عمل می کند.