جواب فکر کنید صفحه ۲۱ کتاب علوم تجربی پایه هفتم چند ویژگی کلی برای عنصرها و اتم ها بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : همه ی اتم ها ساختار کروی دارند پروتون ها و نوترون ها در کنار هم و در هسته ی اتم قرار دارند و الکترون هادر اطراف آن به صورت توده ی ابر مانندی قرار دارند تعداد ذرات سازنده اتم در اتم های مختلف با یکدیگر متفاوت است در برخی از اتم ها تعداد نوترون ها بیش از پروتون و الکترون است اما در همه عناصر تعداد پروتون و الکترون برابر است.