جواب فعالیت صفحه ۸۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم دو مورد از عوامل موفقیت انقلاب مشروطیت را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) آموزه های دین اسلام2) آشنایی ایرانیان با افکار و دستاوردهای تمدن اروپا زمینه های اقتصادی و سیاسی برمیگرده به واگذاری امتیازات و ضربه به کشاورزی و صنعت کشور و در نتیجه گسترش بیکاری. همچنین افزایش مالیات ها.