جواب فکر کنید صفحه ۱۱۳ کتاب علوم تجربی پایه هفتم آیا برای شما پیش آمده است که غذا در گلویتان بپرد در آن موقع چه حسی داشتید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اگر هنگام بلع غذا برای حرف زدن و نفس کشیدن دهانه نای باز شود غذا به جای ورود به مری وارد نای می شود و راه تنفس را می بندد و احساس خفگی می کنیم. دستگاه تنفس برای خارج کردن تکه غذا از نای سرفه های شدید اتفاق می افتد.