جواب کارگاه متن پژوهی قلمرو فکری صفحه ۱۷ کتاب فارسی پایه دوازدهم معنی شعر چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان مفهوم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : وقتی خدایی به بزرگی تو از ما پشتیبانی میکنی ما هیچ غمی نداریم مثل افراد داخل کشتی نوح که اطمینان داشتند از امواج خروشان نجات خواهند یافت.