جواب درک مطلب صفحه ۹۰ و ۹۱ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم جواب درس سیزدهم آزاد فرهنگ بومی 2 از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با لحنی رسا و کوبنده باید خوانده شود.