جواب فعالیت های نوشتاری صفحه ۵۷ کتاب ادبیات فارسی هشتم جواب فعالیت های نوشتاری درس هفتم آداب نیکان از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- در متن درس، واژه هایی را بیابید که در آنها یکی از حروف «ع، غ، ض، ذ» به کار رفته باشد؛ سپس معنای هر یک را بنویسید.
2-در متن زیر، گروه های اسمی را بیابید و هستە هر یک را مشخص کنید.
انسان، موجودی اجتماعی است و جامعه، هنجارهای فرهنگی، سنت های اعتقادی و ارزش های خاصی دارد.
3- برای خواندن درست و مناسب متن «آداب نیکان» چه لحنی را باید برگزید؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- ع : علم، عارفان، عرض، موقع، مستمعان، دعوی، معترف، فرع، عقل،جامعه ،استعداد، عصر، اجتماعی، معیار، ضعیف، متعالی، فضایل
غ : بغدادی، بغض، غرب، غفلت، غوغایی
ض : عرض، رضای خدا، بغض، فضا، ضعیف
ذ : ذکر
2- موجودی اجتماعی : موجود
هنجارهای فرهنگی : هنجار
سنت های اعتقادی : سنت
ارزش های خاصی : ارزش
3- به صورت داستانی و پند آموز.