جواب فعالیت های نوشتاری صفحه ۷۹ کتاب ادبیات پایه هشتم جواب فعالیت های نوشتاری درس دهم قلم سحر آمیز از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- در متن درس، دو واژه بیابید که شکل نوشتاری و گفتاری آنها مانند «شنبه» متفاوت باشد.
2- در هر یک از جمله های زیر، گروه اسمی و وابسته های آن را مشخص کنید.
الف) شعر زیبا، هم در گزینش لفظ و هم در بیان معنا توجه مخاطب را برمی انگیزد.
ب) میرزای بزرگ، مرجع شجاع، فتوای تاریخی را نوشت.
3- در نمونه های زیر، جناس ها را بیابید.
الف) الهی، چون تو حاضری، چه جویم و چون تو ناظری، چه گویم؟ (علامه حسن زاده آملی)
ب) سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند همدم گل نمی شود، یاد سمن نمی کند. (حافظ)
پ) نه هر چه به قامت مهتر، به قیمت بهتر. (گلستان سعدی)

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- استانبول، تنباکو .
2- الف) شعر زیبا.
ب) میرزای بزرگ، مرجع شجاع، فتوای تاریخی.
3- الف) چه و چون .
ب) سمن و چمن.
پ) قامت و قیمت، مهتر و بهتر.

یسنا داداشی : شعر زیبا
میرزای بزرگ
فتوای تاریخی
چه و چون
سمن و چمن
قامت و قیمت
مهتر و بهتر.

نویسنده : جواب سوال 1: استانبول و تنباکو
جواب سوال 2: الف) شعر زیبا
ب)میرزای بزرگ مرجع شجاع فتوای تاریخی
جواب سوال 3: الف) چه و چون
ب)سمن و چمن
پ) قامت و قیمت مهتر و بهتر.