جواب فعالیت های نوشتاری صفحه ۸۵ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم جواب فعالیت های نوشتاری درس یازدهم پرچم داران از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- چهار کلمه مهم املایی از متن درس بیابید و برای هر کدام، یک متضاد و یک مترادف بنویسید.
2- جمله های زیر را به اجزای آن تجزیه کنید؛ سپس هسته و نوع وابسته گروه های اسمی را مشخص کنید.
الف) دشمن بی رحم، بمب بر مردم بی گناه، فرو می ریخت.
ب) این ملت شجاع، در هشت سال، حماسه های شگفت انگیز آفریدند.
3- در متن درس، یک تشبیه بیابید و رکن های اول و دوم آن را مشخص کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- عزت: سربلندی ذلت .
وحشی: درنده، رام نشده اهلی .
حماسه: دلیری بزدلی .
لطف: نیکوکاری بدی.
2- الف) گروه اسمی: دشمن بی رحم هسته: دشمن.
گروه اسمی: مردم بی گناه هسته : مردم.
ب) این ملت شجاع هسته : ملت .
حماسه های شگفت انگیز هسته : حماسه .

3- امروز نوجوانان شاداب و با ایمان و جوانان سرزنده و پاک آیین میهن اسلامی، همانند قلل استوار و پایدارند.
رکن اول (مشبه) : نوجوانان شاداب و با ایمان و جوانان سرزنده و پاک آیین میهن اسلامی.
رکن دوم (مشبه به): قلل استوار و پایدار.
رکن سوم (ادات تشبیه): همانند.

نویسنده : ☆نکته :الفبای خط فارسی در مقایسه با الفبای خط های مشهور دنیا،پر نقطه ترین است؛
بنابراین در نوشتن املاء لازم است حرف های یک نقطه ای ،دونقطه ای و سه نقطه ای را بشناسیم و نقطه حرف را در جای خاص ان قرار دهیم. مثال:نزد_ترد،بنی_نبی..

نویسنده :‌ وابسته های اسمی به دو دسته ی پیشین و پسین تقسیم میشوند ، صفت ها به چهار دسته ی صفت اشاره، تعجبی ، مبهم، شمارشی تقسیم میشوند ، صفت اشاره مثل : آن ، این، همین و…