جواب فعالیت های نوشتاری صفحه ۱۰۱ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم جواب فعالیت های نوشتاری درس چهاردهم یاد حسین از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- واژه های متضاد را از متن درس بیابید و آنها را کنار یک دیگر بنویسید.
2- در مصراع اول بیت چهارم درس، گروه های اسمی را بیابید و نوع وابسته های هر یک را مشخص کنید.
3- از متن درس، یک جناس بیابید.
4- از متن درس، سه گروه اسمی بیابید که در آنها صفت اشاره به کار رفته باشد.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- خشک و تر ، بزرگ و کوچک ، اکبر و اصغر .
3- دود دل و دیده.
4- آن خسرو ، آن بر تشنه ، آن که.

نویسنده :‌1-بزرگ و کوچک 2-خشک و تر 3-اکبر و اصغر.