جواب کار کلاسی صفحه ۹ کتاب کار و فناوری پایه هفتم برای آسان شدن یادسپاری پنج کلمه زنبور یک نوآوری گیاه دانه سه فناوری ارائه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : استفاده از فناوری سر واژه نویسی : واژه زندگی => ز : زنبور ن : نوآوری د : دانه گ : گیاه ی : یک