جواب فعالیت صفحه ۱۰۵ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم دبستان قشه ی قلمرو سلسله های غزنویان سلجوقیان و خوارزمشاهیان را مقایسه کنید وسعت قلمرو کدام یک بیشتر بوده است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سلجوقیان.