جواب کارگاه متن پژوهی قلمرو زبانی صفحه ۱۵ کتاب فارسی پایه دوازدهم واژه معادل کلمه به خدای تعالی بازگشتن از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : انابت