علت اصلی لغو برجام توسط ترامپ چیست شنیده می شود که تهران می‌خواهد در جام را لغو کنند و این هیچ تاثیری در روحیه ایران نخواهد گذاشته ایران بهتر از قبل به توان هسته‌ای خود ادامه خواهد داد و چرخ سانتریفیوژ در باره خواهد شد و ایران دوباره قدرت اول در منطقه خواهد شد همانگونه که هست و قدرت خود را افزایش خواهد داد.

لغو برجام توسط ترامپ آمریکا

آمریکا هیچ گونه مسئولیتی را راجع به برجام برخوردار برعهده نمی‌گیرد و ترامپ یکی از افرادی است که در این وسط هم همه کشورها را نابود خواهد کرد و مثل هیتلر جدید با کارهای وحشتناک خود می خواهد برد اندام جهانیان به اندازه ولی با کمترین حمله و با اولین موشک به خاک و خون تبدیل خواهد شد ترامپ موجودی بی ارزشی بیش نیست و همه مرا دیوانه صدا می کنند ولی به نظر می رسد که در جامعه خواهد کرد و حرف رهبری بهتر از کارهای قبل به طور کامل در دقیقه پیش بینی شده است به طوری که همه اصلاحات بر سر رهبری و جبهه اصولگرا می‌زدند و می‌گفتند از عصر مذاکرات ولی امروز می‌بینید که آمریکا به قول امام خمینی شیطانی بزرگی است.