جواب فعالیت صفحه ۱۰۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم اقدامات امام خمینی در مبارزه با حکومت پهلوی به ترتیب از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به ترتیب از چپ : مخالفت با اصول شش گانه. سخنرانی در عاشورای.42مخالفت با کاپیتولاسیون.