جواب و پاسخ به سوال پرسش بازی خواستگاری مبتکر جدول عناصر چه نام دارد ؟ بازی موبایل از سایت نکس لود دریافت کنید.

مبتکر جدول عناصر چه نام دارد ؟

جواب : مندلیف