جواب تفکر در حدیث صفحه ۸۳ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم این حدیث شریف دربردارنده پیام های متعددی است با تفکر در آن سه پیام آن را به دست آورید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- حضرت علی (ع) پس از رسول خدا از همه داناتر است.
2- حضرت علی (ع) در علم خود معصوم است.
3- بر مردم واجب است که از دانش حضرت علی (ع) بهره ببرند.