صفحه ۷۸ کتاب نگارش ششم دبستان متن زیر را بخوانید و در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید ناری آواز نمی خواند گل چشمانش را باز نمیکند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش ششم دبستان

صورت سوال قناری آواز نمی خواند

. متن زیر را بخوانید و در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.
قناری آواز نمی خواند. گل چشمانش را باز نمیکند . گویی همه منتظر فصل ………. هستند. فصل دوباره زنده شدن طبیعت. فصل گلهای ………. بوته های ………. که خورشید گرم و ………. در آن می تابد. من پشت پنجره ، منتظر ………. نشسته ام. در انتظار فصلی که عشق و ………. به زندگی را همراه می آورد.

جواب سوال قناری آواز نمی خواند نگارش ششم

قناری آواز نمی خواند. گل چشمانش را باز نمی کند. گویی همه منتظر فصل …..بهار….. هستند فصل دوباره زنده شدن طبیعت .فصل گل های …زیبا… و بوته های …..سرسبز….. و آسمان …..آبی….. که خورشید گرم و …..مهربان….. در آن می تابد و من پشت پنجره منتظر …..رسیدن….. نشسته ام. در انتظار فصلی که عشق و …..شور….. به زندگی را همراه می آورد .

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

الناز :قناری آواز نمیخواند.گل چشمانش را باز نمیکند.ابر از حرکت بارانی است.گویی همه منتظر فصل بهار هستند.فصل دوباری زنده شدن طبیعت.فصل گل های رنگارنگ و بوته های شاداب و آسمان آبی که خورشید گرم و زیبا به آن می تابد.پشت پنجره منتظر بهار نشسته ام.در انتظار فصلی که عشق و زیبایی به زندگی را همراه میآورد..

نویسنده : قناری آواز نمی خواند گل چشمانش راباز نمی کند وابر از حرکت بارانی است گویی همه منتظر فصل بهار هستند فصل دوباره زنده شدن طبیعت فصل گل های شقایق بوته های سرسبز وآسمان آبیکه خورشید گرم وزیبا به آن می تابد پشت پنجره منتظر بهار نشسته ام درانتظار فصلی که عشق و زیبایی به زندگی راه همراه می آورد.

ترنم :قناری آواز نمیخواند.گل چشمانش را باز نمی کند و ابر از حرکت( ایستاده) است. گویی همه منتظر فصل (بهار) هستند. فصل دوباره زنده شدن طبیعت. فصل گل های (زیبا و رنگارنگ) بوته های (سرزنده) و آسمان (آبی) که خورشید گرم و(زیبا) به آن میتابد. وشت پنجره منتظر(بهار) نشسته ام. در انتظار فصلی که عشق و (زیبایی) به زندگی را همراه می آورد.

نویسنده :‌قناری آواز نمی خواند.گل چشمانش را باز نمی کند و ابر از حرکت (خسته )است گویی همه منتظر فصل (بهار)هستند. فصل دوباره زنده شدن طبیعت. فصل گل های( رنگی) بوته های (یاس)واسمان( پر شکوه)که خورشید گرم و( قشنگ) به ان می تابد .پشت پنجره منتظر (بهار)نشسته ام . در انتظار فصلی که عشق و(محبت) به زندگی را همراه می آورد.