جواب فعالیت صفحه ۳۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم مجسم کنید هیچ یک از رسانه های امروزی مانند رادیو تلوزیون اینترنت تلفن نبودند سپس هر یک حداقل پنج مشکل یا کمبودی را که در زندگی به وجود می آمد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) از اتفاقات جهان اطراف و حال و احوال همدیگر بی خبر می ماندیم 2) تبادل اطلاعات و فناوری و اختراعات وکارهای اداری و آموزشی به کندی صورت می گرفت.

امیرمحمد کاظمی : اگر رسانه نبود دیگر سرگرمی برای ما نوجوانان ایجاد نمیشد و باعث میشد بیشتر به سمت آسیب های اجتماعی برویم.

زهرا خسروی : اگر رسانه نبود هیچکس نمیتوانست زندگی کند و از یکدیگر خبر نداشتیم.

فاطمه فتحی : اگر رسانه نبود ما از طریق دیگری نمی توانستیم با دیگران ارتباط برقرار کنیم.