جواب فعالیت صفحه ۱۰۷ کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم در کلاس چه محلی را برای پناهگیری انتخاب می کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کلاس .
مکان مناسب :
زیر میز محکم – چهارچوب در – گوشه دیوار داخلی.
مکان نامناسب :
کنار پنجره – کنار بخاری – کنار کمد و اشیای سقوط کننده.