جواب فعالیت صفحه ۱۲۲ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم بیشترین مدت زمان حکومت مربوط به کدام سلسله است؟ کدام سلسله ها به ترتیب در ایران حکومت کردند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سلسله اشکانیان به مدت 471 سال – ترتیب حکومت ها در ایران : ایلامیان، مادها، آریاییها، هخامنشیان، سلوکیان، اشکانیان، ساسانیان، گاوباریان، باوندیان، طاهریان، صفاریان، علویان طبرستان، سامانیان، زیاریان، بوییان، غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، ایلخانیان، جلایریان، مظفریان (آل مظفر)، کیاییان، تیموریان، قراقویونلو، آق قویونلو، صفویان، افشاریان، زندیان، قاجار، پهلوی.