جواب و پاسخ مرحله 1082 بازی آمیرزا یک هزار و هشتاد و دو ۱۰۸۲ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بره، راه، انبه، بانو، بهار، انار، آوار، آبان، روبان، ناهار، روباه، ارابه، آواره، انبار، باران، انبوه.