جواب و پاسخ مرحله 1130 بازی آمیرزا یک هزار و صد و سی ۱۱۳۰ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تنه، ظهر، تار، انار، ناظر، تنها، تهران، انتها، نظارت، ناهار، انتظار.