جواب و پاسخ مرحله 1143 بازی آمیرزا یک هزار و صد و چهل و سه ۱۱۴۳ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مبل، طلا، متن، ملت، مطب، طبل، تاب، مطلب، نبات، باطل، باطن، تنبل، طناب، بالن.