جواب و پاسخ مرحله 1146 بازی آمیرزا یک هزار و صد و چهل و شش ۱۱۴۶ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تند، دانا، دانه، زنده، دهان، تنها، آزاد، تازه، آزاده، زاهدان، اندازه.