جواب و پاسخ مرحله 1199 بازی آمیرزا یک هزار و صد و نود و نه ۱۱۹۹ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مرد، دره، ماه، مرگ، گره، گرما، گرده، آگاه، آرام، ماده، آماده، اراده، اداره.