جواب و پاسخ مرحله 1247 بازی آمیرزا یک هزار و دویست و چهل و هفت ۱۲۴۷ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هدف، کفش، کوه، شفا، شاد، کفاش، شاهد، کاهو، شکاف، کافه، هواکش، شکوفه.