جواب و پاسخ مرحله 1253 بازی آمیرزا یک هزار و دویست و پنجاه و سه ۱۲۵۳ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تیر، تیز، یزد، آویز، وزیر، وارد، زیاد، زیارت، دیوار، وزارت، رادیو، ترازو.