جواب و پاسخ مرحله 1256 بازی آمیرزا یک هزار و دویست و پنجاه و شش ۱۲۵۶ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : گدا، گاز، گرز، گرد، سنگ، زرد، رنگ، زنگ، گردن، زرنگ، گراز.