جواب و پاسخ مرحله 1271 بازی آمیرزا یک هزار و دویست و هفتاد و یک ۱۲۷۱ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زرد، زخم، کمد، کاخ، خدا، خاک، خزر، مرکز، خرما، زمرد، مراد.