جواب و پاسخ مرحله 1279 بازی آمیرزا یک هزار و دویست و هفتاد و نه ۱۲۷۹ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تاب، شعبه، شتاب، شنبه، نبات، شهاب، تابش، بهشت، تشنه، شانه، تنها، شباهت.