جواب و پاسخ مرحله 128 بازی آمیرزا صد و بیست و هشت ۱۲۸ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بشر، شتر، شهر، رشت، ترش، رشته، شهرت، شربت، بهشت، برشته.