جواب و پاسخ مرحله 1286 بازی آمیرزا یک هزار و دویست و هشتاد و شش ۱۲۸۶ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پتو، پوک، کوه، تپه، توپ، پاک، کاوه، پاکت، کاهو، کوتاه.