جواب و پاسخ مرحله 1327 بازی آمیرزا یک هزار و سیصد و بیست و هفت ۱۳۲۷ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نیش، پری، پیر، شور، نور، نیرو، پیرو، رویش، پنیر، روشن، پروین، شیپور، شیرین.