جواب و پاسخ مرحله 139 بازی آمیرزا صد و سی و نه ۱۳۹ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : رنگ، برگ، انبر، گران، بانگ، نگار، آبرنگ.