جواب و پاسخ مرحله 148 بازی آمیرزا صد و چهل و هشت ۱۴۸ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ترک، ریه، کره، تیره، کتری، تکیه، ترکیه.