جواب و پاسخ مرحله 17 بازی فندق هفده ۱۷ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خرد، رخت، ترد، دختر، درخت.