جواب و پاسخ مرحله 190 بازی آمیرزا صد و نود ۱۹۰ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : حنا، صبح، نصب، حبه، صحنه، انبه، صاحب، صبحانه.