جواب و پاسخ مرحله 215 بازی آمیرزا دویست و پانزده ۲۱۵ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دشت، آتش، شته، تباه، شاهد، تابه، دهات، بهشت، شتاب، شهادت، بهداشت.