جواب و پاسخ مرحله 229 بازی آمیرزا دویست و بیست و نه ۲۲۹ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : میز، زین، مسیر، مرسی، نسیم، زمین، سرزمین.